Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné ustanovenia:

- Minimálny počet účastníkov je 3 a viac.
- Prihlasovanie po termíne je iba po dohode s organizátorom
- V cene je : školenie, pracovný manuál, občerstvenie
- Termín školenia sa určí po dohode s organizátorom
- Systém objednávania a platieb nájdete v obchodných podmienkach


Všeobecné zmluvné podmienky:

1. V prípade záujmu o účasť na tréningu záujemca zasiela Záväznú prihlášku spoločnosti MS CONSULTING, resp. tréningovému koordinátorovi včas pred uskutočnením tréningu, najneskôr však 6 pracovných dní pred jeho uskutočnením. Neskoršie poslanie prihlášky je možné iba v prípade predchádzajúcej dohody s tréningovým koordinátorom.
2.Termín uzávierky prihlášok je 5 pracovných dní pred začiatkom konania tréningového programu. Prednostná rezervácia účastníckych miest sa udeľuje podľa poradia došlých Záväzných prihlášok.
3. Tréningový koordinátor zasiela všetkým prihláseným účastníkom Organizačné pokyny s miestom konania, dátumom, časom vzdelávacej aktivity, a ostatnými potrebnými informáciami včas pred uskutočnením tréningu, najneskôr však 5 pracovných dní vopred. V prípade prijatia Záväznej prihlášky po určenej lehote 6 pracovných dní si MS CONSULTING vyhradzuje právo zaslať organizačné pokyny účastníkovi neskôr.
4. V prípade ak prihlásený účastník nemôže zo závažných a vopred oznámených dôvodov absolvovať objednaný tréningový program, môže objednávateľ poslať zaňho náhradníka, musí však o tom informovať MS CONSULTING písomnou alebo telefonickou formou najneskôr 1 pracovný deň pred začiatkom tréningového programu.
5. Po obdržaní Záväznej prihlášky vystaví MS CONSULTING na požiadanie Zálohovú faktúru (predfaktúru). V prípade, ak objednávateľ priamo vykoná pred konaním otvoreného tréningu platobný príkaz a prislúchajúca čiastka je pripísaná na účet MS CONSULTING, následne do 7 pracovných dní od ukončenia tréningového programu MS CONSULTING zašle objednávateľovi riadny daňový doklad (faktúru).
6. Podmienkou účasti je uhradený účastnícky poplatok najneskôr 1 pracovný deň pred začiatkom tréningového programu. Účastnícky poplatok môže byť uhradený formou bankového prevodu na účet MS CONSULTING alebo úhradou v hotovosti.
7. MS CONSULTING si v prípade preplnenia kapacity objednávaného termínu, nekonania tréningu, alebo z dôvodu zabezpečenia kvality tréningu vyhradzuje právo prihlášku neprijať, o čom bude objednávateľa obratom informovať. Objednávateľ má prednostné právo byť zaradený do rovnakého tréningového programu v najbližšom voľnom termíne konania.
8. Účastnícky poplatok je zmluvným poplatkom, a zahŕňa: odbornú prípravu, vedenie a vyhodnotenie tréningového programu, občerstvenie, organizačné zabezpečenie, vystavenie Certifikátov, študijné podklady a pomôcky, materiálovo-technické zabezpečenie, doručenie Záverečnej správy.
9.Certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu sa udelí tým účastníkom, ktorí sa zúčastnia celého tréningu.
Tým účastníkom, ktorí z neodkladných, vopred oznámených dôvodov absentujú krátky čas z programu, maximálne však 1 tréningový poldeň (4 tréningové hodiny), je možné tiež po dohode vystaviť takýto Certifikát.
10. Pri zrušení objednávky kratšie ako 4 dni pred začiatkom konania tréningu, alebo v prípade neúčasti, sa účastnícky poplatok nevracia. Pri zrušení Záväznej objednávky 8 až 4 dni pred začiatkom konania tréningu je Storno poplatok 50% z hodnoty objednaného tréningu. Takýto účastník však má právo byť prednostne zaradený do najbližšieho termínu konania rovnakého tréningu v prípade jeho naplnenia.
11.V prípade nedostatočného naplnenia tréningu si MS CONSULTING vyhradzuje právo ho zrušiť, o čom bude účastník včas informovaný.Zaplatená suma bude vrátená, a bude navrhnutý náhradný termín s prednostným zaradením účastníka.
12.Zrušiť objednávku je možné iba písomnou formou. MS CONSULTING sa následne zaväzuje vrátiť objednávateľovi zodpovedajúcu časť účastníckeho poplatku.