Poradenstvo

Úlohou odborného poradenstva je navrhovať účinné postupy a riešenia v požadovaných oblastiach za účelom dosiahnutia klientom stanovených cieľov.

Hlavnými oblasťami poradenstva sú najmä:

OBLASŤ RIADENIA ĽUDÍ A ČINNOSTÍ

 • riadenie podľa cieľov,
 • personálny manažment,
 • organizácia vnútrofiremnej štruktúry,
 • zvyšovanie produktivity práce,
 • postavenie na trhu a image,
 • zvyšovanie výkonnosti a odbornosti,
 • upevňovanie lojálnosti voči firme,
 • stabilizácia zamestnancov,
 • motivácia ľudí,
 • plánovanie kariéry,
 • efektívny výber ľudí,
 • náplne práce


OBLASŤ PREDAJA A MARKETINGU

 • ponímanie zákazníka a jeho potrieb,
 • zvyšovanie efektivity predaja,
 • vytváranie obchodných skupín,
 • stanovovanie cieľov,
 • efektívne plánovanie,
 • hodnotenie výkonov,
 • riadenie podľa odchýliek,
 • manažovanie rutín,
 • efektívna prezentácia,
 • trh a existencia na trhu.


Poradenskú činnosť klientom poskytujeme v troch formách, kde sa zahrňujú požiadavky klienta a to:

 • Vypracovávaním ucelených kompilátov v požadovaných oblastiach,
 • Poskytovanie tzv. on-job služieb (vykonávanie jednotlivých činností spolu s klientom) a okamžité poskytnutie spätnej väzby na jednotlivé činnosti, výkony, organizáciu a aj na samotných aktérov,
 • Kombináciou oboch predošlých foriem.